Salgs- og leveringsbetingelser

1 AFTALEGRUNDLAG
1.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, finder disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) anvendelse for alle MuteBox ApS’ (”MuteBox”) tilbud, salg, leje, leasingaftaler og leveringer af MuteBox’ produkter (”Produktet”, ”Produkter” eller ”Produkterne”) til kunder. 

1.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i Betingelserne og en skriftlig aftale indgået mellem MuteBox og en kunde, har den skriftlige aftale forrang. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til MuteBox udgør ikke en del af aftalegrundlaget, medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.


2 PRISER
2.1 Prisen for Produkterne følger MuteBox’ gældende priser, der fremgår af MuteBox’ hjemmeside: www.MuteBox.dk på det tidspunkt, hvor MuteBox bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
2.2 Alle priser angives i danske kroner (kr.) eksklusiv moms som anført i fakturaen. Prisen inkluderer ikke omkostninger relateret til fragt, transport, montering eller forsikring, medmindre dette er udtrykkeligt anført i fakturaen.
2.3 Det er kundens ansvar at indberette og betale alle gældende skatter og afgifter.
2.4 Såfremt det er aftalt, at handel skal foregå med en anden valuta end danske kroner (kr.), forbeholder MuteBox sig retten til at foretage prisændringer, som resultat af en ændring i valutakurser fra tidspunktet fra afgivelsen af tilbuddet og indtil betaling.


3 SALGSMATERIALE
3.1 Information og data anført i MuteBox’ generelle salgsmateriale, inklusiv hjemmeside, tegninger, beskrivelser, tekniske dokumenter og lign., kan på ingen måde opfattes som indeholdende garantier, hverken direkte eller indirekte, og er kun bindende i det omfang, at en skriftlig aftale henviser til sådanne informationer og data.


4 TILBUD OG ÆNDRING AF ORDRER
4.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, gives der ved afgivelse af tilbud en acceptfrist på 10 dage fra den dato tilbuddet er dateret.
4.2 Ved MuteBox’ ordrebekræftelse kan der ikke efter denne dato foretages ændringer i den afgivne ordre.


5 BETALING

5.1 Betalingsbetingelserne er netto otte dage fra levering, bemærk ved ordre over DKK 100.000,- ekskl. moms, opkræves 30 % som forudbetaling ved bestilling.
5.2 Prisen for Produkterne i overensstemmelse med punkt 2.1, kan alene fraviges til fordel for kunden, herunder i forbindelse med rabat, hvis kunden forudbetaler 100 % af Produkterne.
5.3 Hvis kundens betalingsevne efter MuteBox’ opfattelse vil blive betydeligt reduceret efter afgivelse af tilbuddet fra MuteBox, er MuteBox berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse eller deponering af købsprisen som betingelse for udførelse af ordren.
5.4 MuteBox er berettiget til at suspendere fremtidige leveringer til kunden, indtil denne har ydet fuld betaling af alle udestående beløb.


6 EJENDOMSFORBEHOLD
6.1 Alle solgte Produkter forbliver MuteBox’ ejendom, indtil leverancen er betalt fuldt ud.


7 LEVERING & MONTERING
7.1 Aftalte leveringsbestemmelser fortolkes i overensstemmelse med de INCOTERMS, som er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse.
7.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker levering ex-works (EXW).
7.3 MuteBox forbeholder sig retten til at levere helt eller delvist.
7.4 Levering til kantsten. Tillæg ved levering til ikke brofaste øer. Kontakt os gerne for mere information.
7.5 Fortrydelsesret.
7.5.1 Ved køb har kunden en fortrydelsesret på 100 dage, fra MuteBoxen er leveret til kunden. Ønsker kunden at gøre brug af fortrydelsesretten, skal dette ske skriftligt. Fortrydelsesretten gælder ikke ved leasing. Ved bestilling af flere MuteBoxes, gælder fortrydelsesretten kun for 1 stk. Fortrydelsesretten frafalder fuldstændig ved Produkter som er blevet tilpasset efter kundens ønsker, hvilket også gælder netværksstik, m.fl. 
7.6 Bemærk ved montering eller flytning af bokse: Etagetillæg påregnes hvis der ikke er elevator til rådighed med minimumsmål: 220 cm (høj eller lang) og 100 cm bred med plads til 6 personer og med lasteevne på 800 kg.
Kontakt os for mere information.

8 ANSVAR FOR FORSINKELSE
8.1 Levering indenfor 28 dage efter den aftalte levering er ikke at betragte som forsinkelse.
8.2 MuteBox er ikke ansvarlig over for kunden eller tredjepart for indirekte tab, herunder tab af produktion, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab som følge af forsinkelse.
8.3 MuteBox er endvidere ikke ansvarlig for en forsinkelse, medmindre forsinkelses skyldes forsømmelse af MuteBox, eller en tredjepart, som MuteBox er ansvarlig for.


9 ANSVAR FOR MANGLER
9.1 Ved levering og førend Produkterne anvendes, er kunden forpligtet til at foretage en sædvanlig undersøgelse af de leverede Produkter.
9.2 Kunden er ikke berettiget til at påberåbe sig mangler, såfremt sådanne ikke skriftligt gøres gældende overfor MuteBox, senest 14 dage fra tidspunktet, hvor manglen opdages af kunden eller burde have været opdaget.
9.3 MuteBox’ ansvar for mangler bortfalder 24 måneder efter levering er foretaget.
9.4 MuteBox er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab, som følge af mangler ved de leverede Produkter.
9.5 MuteBox er berettiget til at afhjælpe enhver mangel, herunder ved omlevering, indenfor rimelig tid. Kunden kan ikke påberåbe sig et krav, uden at have tilbudt MuteBox at afhjælpe manglen først.
9.6 I tilfælde af at afhjælpning eller omlevering, efter MuteBox’ opfattelse, ikke er mulig, forbeholder MuteBox sig retten til at give en forholdsmæssig reduktion i købsprisen, eller tilbagetage defekte Produkter, mod en forholdsmæssig tilbagebetaling af købesummen til fuld og endelig afgørelse af kundens krav.
9.7 MuteBox’ ansvar for mangler gælder ikke for mangler, som følger af ingen eller utilstrækkelig vedligeholdelse, fejlanvendelse, tredjemands reparationer foretaget uden MuteBox’ skriftlige samtykke eller instruktion, eller hvis der er tale om et tilfælde omfattet af force majeure
9.8 Alle reklamationer håndteres i samarbejde med MuteBox, og foregår på komponentniveau. Ved mangler på en komponent, som fx bunden, loftet eller døren, er det alene dette komponent der kan ombyttes.


10 ANVENDELSE OG ÆNDRING AF LEVEREDE PRODUKTER
10.1 MuteBox er ikke forpligtet til at foretage afhjælpning eller at kompensere kunden, såfremt manglerne ved de leverede Produkter skyldes kundens fejlanvendelse, eller anden anvendelse i strid med de af MuteBox anviste forskrifter.
10.2 I tilfælde af at kunden har ændret Produkterne efter levering, herunder ved maling af Produkterne, er MuteBox, uanset opdagede mangler, ikke forpligtet til at tilbagetage Produkterne og/eller tilbagebetale en del af købesummen. Under disse omstændigheder er reparation kundens eneste misligholdelsesbeføjelse overfor MuteBox.
10.3 Kunden er ansvarlig for, at Produktet er installeret og bruges i overensstemmelse med gældende love og regler. Kunden er endvidere ansvarlig for at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser fra enhver relevant tredjepart og offentlig myndighed til installationen eller brugen af Produktet. 
10.4 Kunden er ansvarlig for Produktets korrekte placering. Kunden skal sikre, at stedet for installationen opfylder alle relevante krav og specifikationer for sikker drift og belastning. Særligt skal Kunden sikre, at den valgte placering kan bære Produktets vægt. MuteBox fraskriver sig ethvert ansvar for skader og tab, der måtte opstå som følge af Kundens uhensigtsmæssige placering af Produktets.


11 PRODUKTANSVAR
11.1 MuteBox er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelige bestemmelser i Produktansvarsloven.
11.2 MuteBox er endvidere alene ansvarlig for personskade, hvis det bevises at sådan skade var en følge af uagtsomhed eller forsømmelse af MuteBox, eller en tredjepart for hvem MuteBox er ansvarlig.
11.3 MuteBox er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab, som følge af mangler ved de leverede Produkter.
11.4 I tilfælde af at et krav om produktansvar pålægges MuteBox i relation til tredjemand, er kunden forpligtet til at friholde og godtgøre MuteBox, i det omfang at ansvaret skyldes kundens uagtsomhed, handling eller undladelse.
11.5 Kunden er forpligtet til at acceptere samme værneting og lovvalg som MuteBox i tilfælde af sagsanlæg vedrørende produktansvar.
11.6 I tilfælde af at en tredjepart fremsætter et krav om produktansvar mod en af parterne, skal vedkommende part, uden yderligere ophold give den anden part besked om dette.


12 FORCE MAJEURE
12.1 Uanset det ovenfor anførte er MuteBox ikke ansvarlig for forsinkelser og misligholdelse, helt eller delvist, som er en følge af en force majeure begivenhed, herunder epidemier, krig, civil ulydighed, strejke, lockout, blokade, eksportforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, knaphed af ressourcer, brand, hærværk, tyveri, eller lignende omstændigheder, som er udenfor MuteBox’ kontrol.
12.2 MuteBox vil informere kunden om sådanne omstændigheder hurtigst muligt.
12.3 Enhver part kan, uden yderligere ansvar, opsige aftalen, når opfyldelse har været umuliggjort i mere end 3 måneder grundet force majeure.


13 ANSVARSBEGRÆNSNING
13.1 Uanset det ovenfor anførte, kan MuteBox’ ansvar overfor kunden ved erstatning og kompensation ikke overstige købsprisen for den/de pågældende leveringer/defekte Produkter.


14 SÆRLIGT VEDRØRENDE LEJE AF MUTEBOX
14.1 Produktet
14.1.1 Bestemmelserne i nærværende punkt 14 finder sammen med Betingelserne anvendelse ved enhver leje af Produktet, medmindre andet er skriftligt aftalt.
14.1.2 Ejendomsretten til Produktet tilhører MuteBox og er MuteBox’ ejendom. Lejeren er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over Produktet.
14.1.3 Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af Produktet, må ikke fjernes.
14.2 Brugsret og levering
14.2.1 Lejeren har ret til at anvende Produktet i sin erhvervsvirksomhed. Produktet må ikke fjernes fra lejerens forretningssted eller fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Ved modtagelse af Produktet skal lejeren straks undersøge denne på forsvarlig måde og ved konstatering af fejl eller mangler reklamere skriftligt over for MuteBox. Produktet skal behandles og betjenes i henhold til den af MuteBox udleverede vejledningen.
14.2.2 MuteBox leverer Produktet på lejerens forretningssted efter nærmere aftale. Omkostninger hertil er inkluderet i lejen.
14.3 Opsigelse
14.3.1 Lejeaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Dog er lejeaftalen uopsigelige i 36 måneder således, at den tidligst kan opsiges til udgangen af uopsigelighedsperioden på 36 måneder.
14.3.2 Ved lejeperiodens opsigelse efter udløbet af uopsigelighedsperioden afmonterer og afhenter MuteBox Produktet efter nærmere aftale. Omkostninger hertil er inkluderet i lejen.
14.4 Risiko
14.4.1 Lejeren bærer risikoen for Produktet fra lejeaftalens indgåelse og frem til det tidspunkt, hvor Produktet på rette måde er leveret tilbage til MuteBox. Hvis Produktet ødelægges, skal lejeren straks underrette MuteBox herom. Hvis Produktet ødelæggelse skyldes lejerens forkerte eller mangelfulde betjening af denne, skal MuteBox istandsætte denne for lejerens regning. Hvis Produktet ikke kan repareres, ophører lejeaftalen, og lejeren er herefter erstatningsansvarlig overfor MuteBox.
14.5 Forsikring
14.5.1 Lejeren er forpligtet til, for egen regning, at have Produktet forsikret mod bortkomst eller beskadigelse samt mod det ansvar, lejeren som bruger, eller MuteBox som ejer, måtte pådrage sig ved brug af Produktet.
14.6 Tilbagelevering
14.6.1 Lejeren kan ikke udøve tilbageholdsret i Produktet.
14.7 Lejerens ansvar
14.7.1 Lejeren skal vedligeholde Produktet i henhold til forskrifterne i den af MuteBox udleverede vejledning således, at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.
14.7.2 Ved vedligeholdelse af Produktet, må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af Produktet.
14.7.3 MuteBox skal forestå enhver reparation af Produktet for lejerens regning.
14.8 Misligholdelse
14.8.1 MuteBox kan, uden varsel hæve lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som MuteBox måtte have afholdt samt lejen indtil lejeren ifølge legeaftalen kunne have opsagt denne, såfremt lejeren væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge lejeaftalen, herunder at:
i) Lejeren misligholder sin betalingsforpligtelse af og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 7 dage efter skriftligt påkrav,
ii) Lejeren går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring indtræder i lejeaftalen og stiller fornøden sikkerhed,
iii) Lejeren forsømmer at vedligeholde Produktet,
iv) Lejeren fjerner Produktet fra sit forretningssted,
v) Lejeren anvender Produktet i strid med de forskrifter og instruktioner, der er udleveret til lejeren fra MuteBox,
vi) Lejeren undlader at tegne og opretholde forsikringer i henhold til 14.5.1.

 

15 SÆRLIGT VEDRØRENDE LEASING AF MUTEBOX

15.1 MuteBox tilbyder i samarbejde med Ikano Bank AB leasing af Produkterne. Bestemmelserne i nærværende punkt 15 finder sammen med Betingelserne anvendelse ved enhver leasing af Produktet, medmindre andet er skriftligt aftalt. Der henvises i den forbindelse til Ikano Bank AB’s til enhver tid gældende vilkår og almindelige betingelser, der gælder forud for disse bestemmelser.

15.2 Det er ikke tilladt for Kunden at fjerne typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af Produktet. Kunden må alene anvende Produktet i sin erhvervsvirksomhed. Produktet må ikke fjernes fra Kundens forretningssted eller fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Ved modtagelse af Produktet skal Kunden straks undersøge dette på forsvarlig måde og ved konstatering af fejl eller mangler reklamere skriftligt over for MuteBox. Produktet skal behandles og betjenes i henhold til den af MuteBox udleverede vejledningen. Kunden skal vedligeholde Produktet i henhold til forskrifterne i den af MuteBox udleverede vejledning således, at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

15.3 Ansøgning om en kreditvurdering og finansieringstilbud kan ske via MuteBox’s hjemside: https://mutebox.dk/

15.4 Fortrydelsesretten i henhold til punkt 7.4.1 ovenfor gælder ikke ved leasing.

15.5 Produktet er dækket af garanti i hele leasingperioden.

15.6 Ved leasing er levering og montering af Produktet inkluderet i prisen.


16 MARKEDSFØRING
16.1 Medmindre kunden specifikt og skriftligt frabeder sig det, er MuteBox berettiget til at benytte kundens navn og varemærke i sin markedsføring, herunder på MuteBox’ hjemmeside, sociale medier og i nyhedsbreve.


17 LOVVALG OG VÆRNETING
17.1 Enhver tvist som måtte opstå imellem parterne, skal afgøres ved anvendelse af dansk ret ved Retten i Kolding som værneting. Den International Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse. 

Få adgang til vores forskningsrapport